+46706665197
Välj ditt land Stäng

Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy förklaras vilka uppgifter Hyva Group samlar in om dig, vad vi gör med dessa uppgifter och vem vi ger uppgifterna till. I policyn beskrivs också dina rättigheter kopplade till dina uppgifter och vem du kan kontakta om du har frågor eller vill ha mer information.

Vem avgör vad som händer med dina uppgifter?

När vi pratar om ”Hyva Group” menar vi Hyva Holding B.V. och dess dotterbolag. I sammanhang som berör EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är det företag inom Hyva Group som du interagerar med eller med vilket din information har delats att betrakta som ”personuppgiftsansvarigt” för dina personuppgifter.  ”Personuppgiftsansvarig” är ett företag som bestämmer varför och hur dina personuppgifter lagras.

När denna sekretesspolicy hänvisar till ”vi”, ”vår” eller ”oss” avser detta, om inte annat specificeras, till det specifika företag inom Hyva Group som är ansvarig för dina personuppgifter.

Frågor om integritet

Har du frågor eller klagomål kring sättet dina personuppgifter hanteras eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan ska du kontakta någon av oss på följande vis:

E-post: privacy@hyva.com

Post: Att: GDPR Process Owner

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37,
2408 AK Alphen aan den Rijn
Nederländerna

Omfattning

Hyva Group är starkt engagerade i arbetet att skydda dina personuppgifter. I detta sekretessmeddelande beskrivs först och främst hur Hyva Group hanterar personuppgifter som samlats in via www.hyva.com och andra Hyva-webbplatser, nyhetsbrev, appar och andra digitala plattformar sin länkar till denna sekretesspolicy (som gemensamt går under namnet Plattformar). I denna sekretesspolicy fastställs också Hyvas integritetsrutiner för arbetssökandes eller affärskontakters personuppgifter som samlas in i andra kanaler (till exempel vid personliga möten eller vanliga kund- eller leverantörsrelationer eller andra yrkesrelaterade relationer).

När du interagerar med personuppgiftsansvariga utanför EU

Genom att använda våra plattformar och tillhandahålla dina personuppgifter bekräftar du att du förstått och samtycker till vår sekretesspolicy och att du, i den utsträckning ditt samtycke krävs under tillämplig lagstiftning, samtycker till insamling, användning och tillgängliggörande av sådana uppgifter av oss och tredjepartsmottagare i enlighet med denna sekretesspolicy.  

Uppgifter vi samlar in om dig 

När du använder våra plattformar kan vi samla in uppgifter om din användning på plattformen genom cookies och analysverktyg. Vi samlar in klick- och navigeringsinformation och vi kan samla in personlig identifierbar information om dig som till exempel IP-adress, cookie-ID, webbläsare, land, plats etc. Se vår cookie-policy för ytterligare information.

Om du väljer att bli registrerad användare eller skickar in en förfrågan, ansökan om prenumeration av nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär som del av registreringsprocessen kommer du att ombes tillhandahålla personuppgifter i ett formulär. De uppgifter vi samlar in är exempelvis namn, jobbtitel, företagsnamn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och information kopplad till din affärsverksamhet.

Om du söker jobb samlar vi in alla personuppgifter du tillhandahåller i ditt CV, information om vår kommunikation och dina intervjuer.

Från vår företagskontaktpersonal samlar vi vanligtvis in kontaktinformation som namn, e-postadresser och telefonnummer, samt våra kommunikationsuppgifter och information om dina besök på våra anläggningar.

I vår policy ingår att bara samla in den informationsmängd som krävs för att vi ska kunna genomföra vårt arbete eller din begäran.

Så samlar vi in dina uppgifter 

Dina personuppgifter kan delas på med oss på flera olika sätt, inklusive men inte begränsat till:

 • när du beställer en produkt eller tjänst
 • när du fyller i och skickar in vårt kontaktformulär vid en förfrågan
 • när du ber om en offert gällande ett produkterbjudande
 • via de cookies som placeras ut på din dator eller (mobila) enhet när du besöker våra webbplatser
 • när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • när du eller din kollega har besökt vår webbplats och vi tror att det finns ett äkta legitimt intresse i våra produkter
 • när du interagerar på sociala medier (till exempel genom att ”gilla” eller ”dela”)
 • när du registrerar dig som återförsäljare eller kund
 • när du kommunicerar med oss personligen, via e-post telefon eller post.

Hur använder vi dina uppgifter? 

När vi samlar in din personliga information kan vi använda dem i något av de syfte som beskrivs i denna sekretesspolicy eller på det sätt som fastställs vid insamlingen (eller som framgår av insamlingens sammanhang), inklusive:

 • för att administrera och hantera plattformarna
 • för att sortera och analysera användardata
 • för att anpassa och förbättra din navigeringsupplevelse genom att visa innehåll som har större chans att vara relevant och intressant för dig
 • i rekryteringssyfte
 • för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster
 • för att hantera får relation och ge dig information
 • i marknadsförings-, PR- och kampanjaktiviteter och i informationssyfte för utvecklingsarbetet inom Hyva Group, och dess tjänster och produkter (se Marknadsföring nedan)
 • andra syften för vilka du tillhandahållit information till Hyva Group.

Vi förlitar oss på ett eller flera av följande villkor när vi behandlar dina personuppgifter: 

 • våra legitima intressen i effektiv leverans av information, produkter och tjänster till dig, och i vårt effektiva och lagliga verksamhetsutövande (under förutsättning att detta inte äventyrar dina rättigheter), inklusive i följande syften:
  • för att korrespondera och kommunicera med dig
  • för att skapa en bättre förståelse för dig som kund och besökare
  • för att administrera våra webbplatser och i den interna verksamheten, exempelvis vid felsökning, tester och statistiska analyser
  • vid marknadsföringsaktiviteter, utöver dem för vilka vi förlitar oss på ditt samtycke (till exempel för att skräddarsy marknadsföringskommunikation eller skicka riktade marknadsföringsmeddelanden via sociala medier eller andra tredjepartsplattformar) och vi har genomfört en ”balansutvärdering” under GDPR för att bekräfta detta
  • för effektivisering, ökad precision och andra förbättringar av våra databaser och system (till exempel genom att kombinera system eller konsolidera register vi eller koncernen har tillgång till om dig)
  • för att förebygga bedrägerier eller annan brottslig aktivitet
  • för att genomföra kreditupplysningar i finanssyfte
  • i nätverks- och informationssäkerhetssyfte så att vi ska kunna vidta åtgärder för att skydda din information mot förluster, skador eller obehörig åtkomst
  • för att efterleva en begäran från dig i anslutning till dina rättigheter (om du till exempel bett oss att inte kontakta dig i marknadsföringssyfte kommer vi att lagra denna uppgift i ett register för att kunna uppfylla din begäran)
  • för att verkställa eller skydda våra avtalsmässiga eller juridiska rättigheter eller för att lägga fram eller försvara vår sak i rättsliga förfaranden
  • i allmänt administrationssyfte, inklusive att hantera dina frågor, klagomål eller krav, och för att skicka servicemeddelanden till dig
 • för att tillfredsställa eventuella juridiska eller lagstadgade skyldigheter som vi omfattas av
 • om du har godkänt att vi behandlar dina personuppgifter i relevanta syften genom att ge ditt samtycke (se Dina rättigheter kopplade till dina uppgifter/avsluta prenumeration och dra tillbaka samtycke nedan)
 • om så krävs för att följa det som stipuleras i ett avtal med dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår avtal med dig (till exempel att utbyta information om garantier/säljuppföljning)
 • om det ligger starkt i ditt intresse (till exempel om vi har brådskande meddelanden om produktsäkerhet eller återkallelser att kommunicera med dig, eller då vi på annat vis har anledning att tro att behandlingen av dina personuppgifter kommer att förhindra eller begränsa eventuell skada för dig).

Dina personuppgifters säkerhet

Vi har implementerat allmänt accepterade teknikstandarder och driftssäkerhet för att skydda personligt identifierbar information från förlust, missbruk, modifiering eller destruktion. Endast behöriga personer har åtkomst till personligt identifierbar information som samlats in via Plattformarna eller på annat vis.  Sådana personer är skyldiga att upprätthålla denna informations konfidentialitet.

Cookies

Se vår cookie-policy 

Hur överför vi och lagrar uppgifter om dig? 

Eftersom Hyva Group är en global organisation med enheter över hela världen kan dina personuppgifter flyttas och lagras på platser utanför det land där du befinner dig. Här ingår länder utan för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och länder som inte har lagar som specifikt skyddar personuppgifter.

Om vi samlar in dina uppgifter inne i EES kommer överföring till platser utanför EES endast ske: 
Vi kan använda molnapplikationer för att lagra dina uppgifter. Dina uppgifter kan behandlas för vår räkning en annan tjänsteleverantör och kan lagras på olika platser runtom i världen. Om en extern tjänsteleverantör används har vi avtal på plats med leverantören som stipulerar att den måste lagra dina uppgifter på ett säkert sätt och inte använda dem på annat vis än i enlighet med våra specifika anvisningar.

Behandlingsplatser och överföringar till tredje parts tjänsteleverantörer

Vi kan dela dina personuppgifter mellan olika Hyva Group-enheter på en konfidentiell basis när så krävs för vid marknadsföring, administration eller i andra affärsrelaterade syften. En lista över de länder i vilka Hyva Group-enheter finns återfinns på vår webbplats.

Dina uppgifter kan också föras över till tjänsteleverantörer (tredje part) som behandlar dem för Hyvas räkning. När vi överför personuppgifter gör vi det i de syften för vilka uppgifterna skickats in, i de syften som redovisas ovan under Användning av personuppgifter, i administrationen och underhållet av plattformar och associerade system och/eller i andra interna och administrativa syften. Vi kan också föra över personuppgifter till tredjepartsleverantörer av identitetshanteringstjänster, webbplatsadministration, dataanalys, säkerhetskopiering, säkerhet och lagringstjänster.

 • om mottagaren befinner sig i ett land (eller en specifik sektor i ett land – till exempel en organisation under Privacy Shield mellan EU och USA) som EU-kommissionen fastställt kan ge en lämplig skyddsnivå för personuppgifter
 • under standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen eller andra skyddsfunktioner som uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR för överföring av personuppgifter utanför EES.

Annat tillgängliggörande

Vi kan också tillgängliggöra personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • när du specifikt ber om detta
 • när det krävs för att kunna leverera publikationer eller referensmaterial som begärts av dig
 • på annat vis som beskrivs i denna sekretesspolicy

Vi kan också tillgängliggöra dina personuppgifter för rättsvårdande myndigheter eller andra myndigheter, organ eller tredje part såsom krävs av och/eller i tillämpliga lagar och förordningar. Här ingår tillgängliggörande utanför det land där du befinner dig. Hyva kan också granska och använda dina personuppgifter för att bedöma huruvida tillgängliggörande krävs eller är tillåtet.

Hur länge behåller vi information om dig? 

Vi behåller bara dina personuppgifter i våra system så länge som vi behöver dem i de syften för vilka de samlades in, eller så länge som lagen kräver att vi behåller dem, eller för att fastställa, lägga fram eller försvara vår sak i rättsliga förfaranden. Vi behåller kontaktuppgifter (som information för mejllistor) tills en användare avslutar prenumerationen eller ber oss att ta bort denna information.

Marknadsföring

Om vi är lagstadgat skyldiga att inhämta ditt uttryckliga samtycke för att få tillhandahålla marknadsföringsmaterial till dig kommer vi bara att tillhandahålla dessa om du har gett oss samtycke till detta. Annars förlitar vis oss på våra legitima affärsintressen för att utveckla vår relation till befintliga kunder och utveckla vår verksamhet som en legal utgångspunkt för att kontakta dig. Vi har genomfört en ”balansutvärdering” under GDPR (som beaktar dina intressen och grundläggande rättigheter, samt dina rimliga förväntningar) för att bekräfta att vi får lov att göra detta.

Dina rättigheter kopplade till dina uppgifter

Du kan ha vissa rättigheter under lokal lagstiftning kopplat till personuppgifterna vi innehar om dig. Du kan i synnerhet ha följande rättigheter:

 • Att får en bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och en kopia på de personuppgifter vi innehar om dig.
 • Att begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig, eller korrigerar sådana personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga.
 • Att begära att vi tar bort personuppgifter som vi innehar om dig eller begränsar de sätt på vilka vi använder dina personuppgifter.
 • Att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den utsträckning sådan behandling är avhängig ditt samtycke, och samtycket är den enda tillåtna utgångspunkten för behandlingen).
 • Att be oss tillhandahålla en kopia av informationen i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläslig form (om vår behandling bygger på ditt samtycke eller ett behov i anslutning till ditt avtal).

Om du vill utöva dina dessa rättigheter eller veta om dessa rättigheter är tillämpliga för dig ska du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@hyva.com.

Avsluta prenumeration

Om du vill avsluta prenumerationen av direktmarknadsföringsmaterial som du tidigare samtyckt till (till exempel mejllistor eller andra registreringar) ska du leta upp och följa de anvisningar vi har tillhandahållit på aktuella platser på plattformen eller i aktuell kommunikation till dig. Om du inte vill få e-postmeddelanden eller marknadsföringskommunikation från oss kan du när som helst kontakta oss på privacy@hyva.com för att begära att sådan kommunikation upphör.

Tredjepartslänkar

Plattformarna kan länka till webbplatser, applikationer och sociala medieplattformar som inte kontrolleras av Hyva och inte drivs under Hyvas sekretessrutiner. Om du dirigeras till tredjepartsplattformar gäller inte längre Hyvas sekretessrutiner. Vi uppmuntrar dig att granska varje separat sekretesspolicy från tredje part innan du lämnar ifrån dig någon personlig identifierbar information.

Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till GDPR-processägaren eller till din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor kring sättet vi har behandlat dina personuppgifter. Besök dataskyddsmyndighetens webbplats för ytterligare information. Du kan kontakta din GDPR-processägare för att få hjälp med att identifiera denna myndighet. Observera att myndigheten kan rekommendera att åtgärder vidtas för att lösa ärendet med Hyva Group innan myndigheten själv involveras.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan när som helst uppdatera denna sekretesspolicy genom att publicera en uppdaterad version. Den nya, ändrade eller utökade sekretesspolicyn kommer att gälla från och med detta revisionsdatum. Därför uppmanar vi dig att granska denna sekretesspolicy regelbundet för att få information om hur vi skyddar din information.

Denna sekretesspolicy ändrades senast 26 augusti 2019.

Kundvagn

Delsumma
Frakt
Moms 
Totalt Inkl moms
Webbköp är inte tillgängligt