+46706665197
Välj ditt land Stäng

Friskrivningsklausul

Följande villkor anses ha accepterats av Användaren vid användning av Hyva-webbplatser. Du ombes läsa dem noggrant innan du använder tjänsterna på denna webbplats.

 1. Termen Användare avser personen som använder webbplatsen. Termen Hyva avser Hyva Group B.V. Termen Webbplats avser webbplatser som ägs och övervakas av Hyva Group B.V.
 2. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att följa och underordna dig följande villkor angående din användning av Webbplatsen. Hyva kan när som helst revidera användarvillkoren utan föregående meddelande till dig. Olika delar av Webbplatsen kan ha andra användarvillkor upplagda. Om dessa användarvillkor och andra användarvillkor som lagts upp på en specifik del av Webbplatsen är motstridiga ska de sistnämnda gälla för aktuell del av Webbplatsen.
 3. Hyva kan när som helst av olika anledningar säga upp en Användares åtkomst. Bestämmelserna om ansvarsfriskrivning från garanti, informationens precision och ersättning ska överleva sådan uppsägning. Hyva kan övervaka åtkomsten till Webbplatsen.
 4. Allt innehåll på denna webbplats är Hyvas exklusiva egendom. Programvara, text, bilder, grafik, filmer och ljud som används på denna webbplats tillhör Hyva. Inget material från denna webbplats får kopieras, modifieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, överföras, läggas upp eller distribueras i någon form utan i förväg givet skriftligt tillstånd från Hyva. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna. Otillåten användning av materialet på denna webbplats kan utgöra överträdelse av copyright, upphovsrätt och annan tillämplig lagstiftning vilket kan resultera i rättsliga påföljder. Hyva är ett registrerat varumärke som tillhör Hyva. Detta varumärke får inte användas på något sätt utan i förväg givet skriftligt tillstånd från Hyva.
 5. Hyva ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, med avseende på information, uppgifter, uttalanden eller produkter som finns tillgängliga på webbplatsen.
 6. Webbplatsen och innehåll, material, information, programvara, produkter, och tjänster som erbjuds däri tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Hyva frånsäger sig uttryckligen alla slags garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse.
 7. Hyva ansvarar inte för skador på användarens datasystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdning av innehåll, material och information från webbplatsen.
 8. Hyva kan när som helst stänga en del av webbplatsen inklusive dess innehåll och funktioner. Hyva förbehåller sig rätten att ändra de villkor som är tillämpliga vid användningen av Webbplatsen. Sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart när de offentliggörs på Webbplatsen.
 9. Hyva ska inte under några omständigheter uppbära ansvar för skador av något slag, inklusive men inte begränsat till direkta eller oavsiktliga skador eller följdskador (inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, störningar i verksamheten och förlust av program eller information) som uppstår till följd av användning av eller oförmåga att använda Hyvas webbplatser, eller någon information som tillhandahålls på webbplatsen eller vad gäller produkterna något anspråk som kan hänföras till defekter, försummelser eller andra felaktigheter i produkten eller tolkningen därav. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar. Av denna anledning kan vissa av begränsningarna ovan inte omfatta alla Användare.
 10. Användaren förbinder sig att ersätta, försvara och ge Hyva ansvarsfrihet från alla eventuella förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som kan uppstå på grund av eller kopplat till användarens missbruk av innehållet och tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen.
 11. Informationen på Webbplatsen har inhämtats från källor som kan antas vara trovärdiga. Hyva frånsäger sig alla garantier avseende korrektheten, fullständigheten eller lämpligheten i denna information.
 12. Hyva ger inga garantier att: (a) Webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, (b) Webbplatsen kommer att vara tillgänglig på ett oavbrutet, snabbt, säkert eller felfritt sätt, eller att (c) resultaten som kan erhållas utifrån användningen av Webbplatsen eller andra tjänster som erbjuds via Webbplatsen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
 13. Användarens rätt till integritet har avgörande betydelse för Hyva. Ingen information som ges av Användaren kommer att delas med tredje part. Hyva förbehåller sig rätten att använda informationen för att ge Användaren en personligare onlineupplevelse.
 14. Webbplatsen tillhandahåller länkar till sajter och åtkomst till innehåll, produkter och tjänster från tredje part, inklusive Webbplatsens användare, annonsörer, närstående bolag och sponsorer. Du är införstådd med att Hyva inte tar ansvar för tillgängligheten av eller innehållet på tredje parts webbplatser. Användaren är skyldig att granska de policyer som läggs upp på andra webbplatser gällande sekretess och andra ämnen innan användning. Hyva ansvarar inte för det tredjepartsinnehåll som går att nå via Webbplatsen, inklusive åsikter, råd, uttalanden och annonser, och Användaren ska själv ansvara för eventuella risker som uppstår vid användning av sådant innehåll. Hyva ansvarar inte för eventuella förluster eller skador av något slag som Användaren kan drabbas av på grund av samröre med tredje part.

Kundvagn

Delsumma
Frakt
Moms 
Totalt Inkl moms
Webbköp är inte tillgängligt