+32 (0)3-4507020
Selecteer uw land Sluiten

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens de Hyva Group over u verzamelt, waar deze voor worden gebruikt en aan wie ze worden verstrekt. Het document zet ook uw rechten uiteen met betrekking tot uw gegevens en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of in geval van vragen.

Wie beslist wat er met uw gegevens gebeurt?

Wanneer wordt verwezen naar de “Hyva Group”, wordt Hyva Holding B.V. en zijn dochterondernemingen bedoeld. Voor de toepassing van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is de “controller” (gegevensbeheerder) van al uw persoonsgegevens de onderneming binnen de Hyva Group waarmee u samenwerkt of waarmee u uw gegevens hebt gedeeld.  Een “controller” is een onderneming die beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Voor zover deze privacyverklaring verwijst naar 'we', 'onze' of 'ons', wordt verwezen naar de betreffende onderneming binnen de Hyva Group die uw persoonsgegevens beheert, tenzij anders vermeld.

Vragen in verband met privacy

In geval van vragen of klachten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of indien u een of meerdere van uw onderstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: privacy@hyva.com

Post: Ter attentie van: AVG Proceseigenaar

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37,
2408 AK Alphen aan den Rijn,
Nederland

Toepassingsgebied

Hyva Group zet zich sterk in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt allereerst beschreven hoe de Hyva Group persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld viawww.hyva.com en andere Hyva-websites, nieuwsbrieven, apps en andere digitale platforms met een link naar deze privacyverklaring (hierna gezamenlijk aangeduid als Platforms). De privacyverklaring zet ook het persoonsgegevensbeschermingsbeleid van Hyva uiteen met betrekking tot sollicitanten of persoonsgegevens van zakenrelaties die via andere kanalen zijn verkregen (bijvoorbeeld, tijdens persoonlijke gesprekken of relaties met reguliere klanten, leveranciers of andere professionals).

Wanneer u samenwerkt met gegevensbeheerders buiten de EU

Door gebruik te maken van onze platforms en door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, verklaart u dat u onze privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat en, voor zover deze toestemming nodig is en geldig is krachtens de wetgeving, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaarmaking door ons en door derden van dergelijke persoonsgegevens, in overeenstemming met deze privacyverklaring.  

Gegevens die we over u verzamelen 

Wanneer u gebruikmaakt van onze platforms kunnen gegevens worden verzameld over de mate en manier van uw gebruik, door middel van cookies en analytische hulpmiddelen. We verzamelen klik- en navigatiegegevens en mogelijk persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens over u, zoals het IP-adres, cookie-id, webbrowser, land, locatie, enz. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Indien u zich aanmeldt als Geregistreerd gebruiker of een verzoek, inschrijving voor de nieuwsbrief of contactformulier verzendt als onderdeel van het registratieproces, dan wordt u verzocht uw persoonsgegevens te verstrekken via een formulier. De verzamelde gegevens omvatten o.a.: naam, functie, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en gegevens met betrekking tot uw zakelijke belangen.

Indien u solliciteert naar een baan, worden de in uw CV vermelde gegevens opgeslagen, samen met onze contactgegevens en informatie over de sollicitatiegesprekken.

Van het personeel verantwoordelijk voor zakenrelaties worden doorgaans contactgegevens zoals naam, e-mail, telefoonnummers, contactgegevens en details over de bezoeken aan onze bedrijven verzameld.

Krachtens ons beleid wordt slechts een minimum aantal gegevens verzameld, nodig voor het uitvoeren van onze taak of van uw verzoek.

Wijze waarop uw gegevens worden verzameld 

Uw persoonsgegevens kunnen op een aantal manieren met ons worden gedeeld, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • bestellen van een product of service
 • verzenden van ons contactformulier in geval van vragen
 • een offerteaanvraag voor een productaanbod
 • door middel van cookies die op uw computer of (mobiel) apparaat worden geplaatst tijdens uw bezoek aan onze websites
 • u of iemand in uw organisatie heeft onze website bezicht en wij geloven dat er een oprechte interesse is in onze producten
 • aanmelden voor onze nieuwsbrief
 • deelnemen aan sociale media (bijvoorbeeld, met 'like' of 'delen')
 • registreren als distributeur of klant
 • andere soorten communicatie met ons: persoonlijk, via e-mail, telefonisch of per post.

Hoe worden uw gegevens gebruikt? 

Als wij uw persoonlijke gegevens verzamelen kunnen deze voor alle genoemde doeleinden in deze privacyverklaring worden gebruikt, of zoals aangegeven in het verzamelpunt (of zoals uit de context van de verzameling blijkt), inclusief:

 • administratie en beheer van de platforms
 • rangschikken en analyseren van gebruikersgegevens
 • uw internetervaring naar wens aanpassen en de kwaliteit verhogen door content weer te geven die beter inspeelt op uw interesses
 • voor wervingsdoeleinden
 • voor het ontwikkelen van onze bedrijfsactiviteiten en diensten
 • om onze relatie te onderhouden en u informatie te verschaffen
 • voor marketing, pr, promotionele activiteiten en gegevensverstrekking inzake de ontwikkelingen binnen de Hyva Group, zijn producten en services (zie Marketing, hieronder)
 • andere doelen waarvoor u de gegevens aan Hyva Group hebt verstrekt

Wij beroepen ons op een of meerdere van de volgende voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 

 • ons rechtmatig belang in de effectieve levering van gegevens, producten en diensten aan u en het effectief en rechtmatig functioneren van onze bedrijven (mits deze geen afbreuk doen aan uw rechten), inclusief voor de volgende doeleinden:
  • correspondentie en communicatie met u
  • een beter inzicht krijgen in u als klant of bezoeker
  • beheer van uw websites en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing, testen, statistieken
  • voor marketingactiviteiten, anders dan waarvoor uw toestemming is vereist (bijvoorbeeld, marketingcommunicaties op maat of het verzenden van doelgerichte marketingberichten via sociale media en andere platforms van derden) en we hebben een “balance assessment” uitgevoerd onder de AVG om dit te bevestigen
  • voor efficiency en nauwkeurigheid en andere verbeteringen in onze databanken en systemen (bijvoorbeeld voor het combineren van systemen of het bundelen van gegevens die wij, of de ondernemingen binnen onze groep, van u bewaren)
  • ter voorkoming van fraude en andere criminele activiteiten
  • voor het uitvoeren van kredietcontroles voor financiering
  • voor netwerk- en informatiebeveiliging zodat wij stappen kunnen ondernemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of ongeoorloofde toegang
  • om te voldoen aan een verzoek van u met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten (bijv. indien u heeft verzocht u niet te contacteren voor marketingdoeleinden, dan wordt dit geregistreerd om aan uw verzoek te voldoen)
  • om toe te zien op naleving of bescherming van onze contractuele of andere wettelijke rechten, of om gerechtelijke procedures in te stellen of te verdedigen
  • voor algemene administratie, inclusief het behandelen van vragen, klachten of vorderingen en om u serviceberichten te kunnen sturen.
 • om wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn na te komen
 • indien u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het desbetreffende doel door uw goedkeuring te geven (zie hieronder Uw rechten met betrekking tot uw gegevens / Opzegging betreffende intrekking van uw goedkeuring)
 • Waar vereist voor de uitvoering van een contract met u, of om door u verzochte stappen te ondernemen alvorens een contract met u af te sluiten (bijvoorbeeld, voor gegevensuitwisseling over garanties/aftersales)
 • Wanneer dit van vitaal belang voor u is (bijvoorbeeld ingeval er dringende veiligheidsinstructies of productterugroepingen aan u moeten worden gemeld, of wanneer we anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens eventuele schade voor u kan voorkomen of verminderen).

Veiligheid van persoonsgegevens

We hebben algemeen geaccepteerde normen inzake technische en operationele beveiliging toegepast om uw herleidbare persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot herleidbare persoonsgegevens die via de platforms of op andere wijze worden verzameld.  Deze personen hebben toegezegd de vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven.

Cookies

Bekijk ons Cookiebeleid 

Hoe worden uw gegevens overgedragen en opgeslagen? 

Hyva Group is een internationale organisatie met bedrijven over de hele wereld. Uw persoonsgegevens kunnen daarom buiten het land waar u bent gevestigd worden overgedragen en opgeslagen. Dit omvat landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en landen die niet beschikken over specifieke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens.

Wanneer uw persoonsgegevens binnen de EER zijn verzameld, vindt overdracht buiten de EER uitsluitend in de volgende gevallen plaats: 
Wij maken gebruik van cloud-applicaties om uw gegevens te bewaren. Uw persoonsgegevens kunnen namens ons worden verwerkt door een andere serviceprovider en kunnen op verschillende plaatsen over de hele wereld worden opgeslagen. Wanneer gebruikgemaakt wordt van diensten van externe serviceproviders, worden vooraf contracten gesloten met de leveranciers, waarin wordt vereist dat uw gegevens worden beveiligd en uitsluitend overeenkomstig onze specifieke instructies worden gebruikt.

Verwerkingslocaties en overdracht aan externe serviceproviders

We kunnen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke basis uitwisselen met bedrijven van de Hyva Group, indien nodig voor marketing, administratieve en andere bedrijfsdoeleinden. Een lijst van de landen met vestigingen van de Hyva Group is te vinden op onze website.

Verder kunnen uw gegevens ook worden overgedragen aan (externe) serviceproviders om deze namens Hyva te verwerken. Persoonsgegevens worden overgedragen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, voor de onder Gebruik van persoonsgegevens, hierboven, genoemde gebruiksdoelen, voor het beheer en onderhoud van de platforms en aanverwante systemen, en/of andere interne of administratieve doeleinden. Er kunnen ook persoonsgegevens worden overgedragen aan externe serviceproviders van identiteitsbeheer, hosting en beheer van websites, gegevensanalyse, gegevensback-up, beveiligings- en opslagdiensten.

 • als de ontvanger zich in een land bevindt (of een gespecificeerde sector binnen een land - bijvoorbeeld een organisatie onder het EU-U.S. Privacy Shield) dat door de Europese Commissie wordt erkend als een land met een voldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens
 • krachtens modelbepalingen inzake gegevensbescherming vastgesteld door de Europese Commissie of andere veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de Europese Algemene verordening voor gegevensbescherming voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

Andere vermeldingen

Ook in de volgende gevallen kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt:

 • wanneer u hier uitdrukkelijk om vraagt
 • indien nodig voor levering van publicaties of referentiemateriaal op uw verzoek
 • zoals anderszins is vastgelegd in deze privacyverklaring.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende en andere overheidsinstanties, beroepsorganisaties en andere derden, zoals vereist in en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Met inbegrip van bekendmaking buiten het land waar u gevestigd bent. Hyva kan ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens en deze herzien om vast te stellen of bekendmaking is vereist of toegestaan.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens zullen zo lang als wij ze nodig hebben in onze systemen worden bewaard, gelet op het doel waarvoor ze zijn verzameld, of zoals wettelijk is voorgeschreven, of voor vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Contactgegevens (zoals informatie met betrekking tot verzendlijsten) worden bewaard tot de gebruiker zich afmeldt of vraagt om verwijdering van die gegevens.

Marketing

Indien het wettelijk verplicht is om uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen voor het aanbieden van marketingmateriaal, ontvangt u dit uitsluitend als u hiervoor toestemming heeft verleend. In alle andere gevallen beroepen wij ons op ons rechtmatig belang om de relatie met bestaande klanten verder te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien als rechtsgrondslag om contact met u op te nemen. Nogmaals, we voerden een "balance assessment" uit onder de AVG (dat rekening houdt met uw interesses en fundamentele rechten en uw redelijke verwachtingen) om te bevestigen dat we hiervoor toestemming hebben.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Mogelijk heeft u krachtens lokaal recht bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u hebben. In het bijzonder kunnen de volgende rechten voor u gelden:

 • verzoeken om een bevestiging of wij persoonlijke gegevens van u verwerken en vragen om een kopie van die gegevens
 • vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te updaten, of gegevens die u onjuist of onvolledig acht te corrigeren
 • vragen om persoonsgegevens die wij van u hebben te wissen, of de manier waarop wij dergelijke gegevens gebruiken te beperken
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • op elk gewenst moment intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens (voor zover de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming en toestemming de enige geoorloofde basis is voor verwerking)
 • ons vragen om een kopie van deze gegevens te verschaffen, in gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm (wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of nodig is in verband met uw contract).

Indien u deze rechten wilt uitoefenen of wilt weten of deze rechten voor u gelden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres privacy@hyva.com.

Uitschrijven

Indien u zich wilt uitschrijven voor direct marketing waarvoor u eerder had gekozen (bijvoorbeeld verzendlijsten of inschrijvingen) lees en volg dan de aanwijzingen vermeld in de desbetreffende delen van de platforms of in de relevante berichten aan u. Als u geen e-mails of marketingberichten meer van ons wilt ontvangen, dan kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via privacy@hyva.com met het verzoek deze berichten te beëindigen.

Koppelingen naar derden

De platforms kunnen ook links bevatten naar websites, toepassingen en platforms van sociale media die niet door Hyva worden gecontroleerd en die niet onder privacypraktijken van Hyva opereren. Wanneer u naar platforms van derden wordt geleid, zijn de privacypraktijken van Hyva niet langer van toepassing. We raden u aan het privacybeleid van derden te raadplegen, voordat u herleidbare persoonsgegevens verstrekt.

Recht op indienen klacht

U kunt een klacht indienen bij de AVG-proceseigenaar of uw plaatselijke gegevensbeschermingsregulator, als u bezorgd bent over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verkregen of gebruikt. Raadpleeg de website van de regulator voor meer details. U kunt contact opnemen met onze AVG-proceseigenaar voor hulp bij het vinden van de regulator. Alvorens over te gaan tot bemiddeling, kan de regulator u adviseren stappen te ondernemen om de zaak met de Hyva Group op te lossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd door publicatie van een herziene versie. De nieuwe gewijzigde of herziene privacyverklaring zal van kracht zijn vanaf de herzieningsdatum. Daarom raden wij u aan deze privacyverklaring periodiek te controleren om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Winkelwagen

Subtotaal
Verzendkosten
BTW 
Totaal Inclusief BTW
Online bestellen is nog niet mogelijk