+48 12 651 04 50
Wybierz kraj Zamknij

Oświadczenie o ochronie prywatności

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie informacje na temat użytkowników zbiera Hyva Group, do czego je wykorzystuje oraz komu udostępnia. Informujemy także, jakie prawa mają użytkownicy do swoich danych oraz z kim mogą się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji.

Kto decyduje o tym, co dzieje się z danymi użytkownika?

Określenie „Hyva Group” oznacza Hyva Holding B.V. i jej spółki zależne. Dla celów rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO), „administratorem” wszystkich danych osobowych użytkowników jest firma należąca do Hyva Group, z którą użytkownik wchodzi w interakcję albo której udostępnia swoje dane.  „Administratorem” jest firma, która decyduje, dlaczego i w jaki sposób dane osobowe użytkownika są przetwarzane.

Używane w niniejszym oświadczeniu określenia „my”, „nasz”, „nas” - o ile nie zaznaczono inaczej - dotyczą tej firmy w ramach Hyva Group, która jest administratorem danych osobowych użytkownika.

Pytania dotyczące prywatności

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika oraz żądania dotyczące skorzystania z jednego z praw opisanych poniżej można kierować do nas:

Mailem: privacy@hyva.com

Pocztą: Dw: GDPR Process Owner

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37,
2408 AK Alphen aan den Rijn,
Holandia

Zakres

Hyva Group jest zdecydowana chronić dane osobowe użytkowników. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności opisuje sposób postępowania przez Hyva Group z danymi osobowymi zbieranymi poprzez stronę www.hyva.com i inne witryny internetowe, newslettery, aplikacje i platformy cyfrowe Hyva, które zawierają odnośniki do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności (zwane łącznie Platformami). Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje także podejście Hyva do ochrony danych osobowych osób ubiegających się o pracę lub pracowników współpracujących z nami firm, pozyskanych innymi kanałami (np. podczas spotkań osobistych albo regularnych kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami w ramach relacji biznesowych).

Interakcja z administratorami spoza UE

Korzystając z naszych Platform i przekazując nam swoje dane osobowe użytkownik potwierdza, że zapoznał się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności i przyjmuje je do wiadomości oraz, w zakresie w jakim jego zgoda jest konieczna i wymagana prawem, wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie takich danych osobowych przez nas i innych odbiorców niezależnych zgodnie z niniejszym oświadczeniem.  

Informacje, które zbieramy na temat użytkownika 

Możemy zbierać informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z naszych Platform poprzez pliki cookie i narzędzia analityczne. Zbieramy dane na temat kliknięć i wyszukiwania. Możemy także zbierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika, jak adres IP, ID cookie, dane przeglądarki, kraj, lokalizację itp. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Jeśli użytkownik zechce zostać Zarejestrowanym użytkownikiem, prześle zapytanie, aktywuje subskrypcję newslettera lub zechce się zarejestrować, wówczas zostanie poproszony o przekazanie nam w formularzu swoich danych osobowych. Informacje, które zbieramy w ten sposób mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, nazwę i adres firmy, adres e-mail, adres IP i informacje dotyczące zainteresowań profesjonalnych.

W przypadku osób ubiegających się o pracę, zbieramy wszystkie dane osobowe przekazane w życiorysie, dane kontaktowe i informacje dotyczące rozmów o pracę.

Od osób, z którymi mamy kontakty biznesowe zwykle zbierane takie informacje, jak imię i nazwisko, adresy e-mail i numery telefonów oraz dane kontaktowe i informacje na temat ich wizyt w naszych placówkach.

Zasadniczo zbieramy tylko minimalną ilość informacji potrzebnych do wykonania danego zadania lub spełnienia prośby użytkownika.

Sposoby zbierania danych o użytkownikach 

Dane osobowe użytkowników mogą być nam udostępniane na wiele sposobów, w tym m.in.:

 • podczas zamawiania produktu lub usługi
 • poprzez przesłanie formularza kontaktowego z zapytaniem
 • poprzez przesłanie zapytania ofertowego
 • poprzez pliki cookie umieszczane na komputerze (lub urządzeniu mobilnym) użytkownika w trakcie odwiedzin na naszych stronach
 • Użytkownik lub  współpracownik  odwiedził naszą stronę internetową i uważamy, że istnieje prawnie uzasadniony interes wobec naszych produktów
 • poprzez subskrypcję do naszego newslettera
 • poprzez korzystanie z mediów społecznościowych (np. polubienie lub udostępnianie)
 • przy rejestracji jako sprzedawca lub klient
 • poprzez inne formy komunikacji z nami: osobiście, mailem, telefonicznie lub pocztą.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkownikach? 

Po otrzymaniu od użytkownika jego danych osobowych możemy wykorzystywać je do wszystkich celów, o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub określonych w miejscu zbierania danych (tudzież wynikających z kontekstu, w którym zostały zebrane), w tym do:

 • administrowania i zarządzania platformami
 • sortowania i analizowania danych użytkowników
 • personalizowania i ułatwiania przeglądania naszych stron poprzez wyświetlanie treści, które będą dla użytkowników właściwsze i bardziej interesujące
 • celów rekrutacyjnych
 • rozwijania naszej działalności i usług
 • zarządzania kontaktami i przekazywania użytkownikom informacji
 • działań marketingowych, PR i promocyjnych oraz przekazywania informacji dotyczących działalności Hyva Group, oferowanych przez nią usług i produktów (zob. pkt „Marketing” poniżej)
 • wszelkich innych celów, do których użytkownik przekazał swoje dane Hyva Group

Podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników są następujące: 

 • nasz uzasadniony interes, jeśli chodzi o skuteczne dostarczanie informacji, produktów i usług użytkownikom oraz o skuteczne i zgodne z prawem działanie naszych firm (pod warunkiem, że nie stoją w sprzeczności z prawami użytkowników), w tym do następujących celów:
  • do korespondencji i komunikacji z użytkownikami
  • w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów i gości
  • do administracji naszymi stronami internetowymi oraz procedur wewnętrznych, takich jak wykrywanie usterek, testowanie, cele statystyczne
  • do działań marketingowych innych niż takie, w których wymagana jest zgoda użytkownika, np. do dostosowywania przesyłanych materiałów marketingowych, wysyłania spersonalizowanych komunikatów za pomocą mediów społecznościowych albo innych niezależnych platform, przy czym w celu weryfikacji tego zakresu przeprowadziliśmy „ocenę równowagi” wg RODO
  • do poprawy skuteczności, dokładności i innych parametrów naszych baz danych i systemów (np. do łączenia systemów lub konsolidacji danych, które przechowujemy my lub inne spółki z naszej grupy)
  • do zapobiegania oszustwom i innym działaniom o charakterze przestępczym
  • do sprawdzania zdolności kredytowej
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji i zabezpieczenia danych użytkowników przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem
  • w celu realizacji prośby użytkownika wynikającej z egzekwowania jego praw (np. jeśli użytkownik zażąda zaprzestania kontaktu w celach marketingowych, zatrzymujemy dane na jego temat, aby móc spełnić to żądanie)
  • do realizacji lub ochrony naszych praw wynikających z umowy lub innych tudzież w celu podjęcia kroków prawnych albo reakcji na takie kroki podjęte przez inny podmiot
  • do ogólnej administracji, w tym do zarządzania zapytaniami, reklamacjami i żądaniami użytkowników oraz do wysyłania im informacji serwisowych.
 • w celu spełnienia wymogów prawnych i administracyjnych, którym podlegamy
 • jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w odpowiednim celu (zob. „Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych / Rezygnacja z subskrypcji z wycofaniem zgody” poniżej)
 • jeśli jest to konieczne dla realizacji umowy z użytkownikiem lub w celu spełnienia jego żądania przed podpisaniem umowy (np. wymiana informacji na temat gwarancji / serwisu posprzedażnego)
 • jeśli jest to w ważnym interesie użytkownika (np. jeśli trzeba mu przekazać pilną informację na temat wycofania produktu lub usługi lub w innych sytuacjach, w których zasadnie uznamy, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika pozwoli zapobiec potencjalnej szkodzie lub ją ograniczyć).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dla zabezpieczenia danych umożliwiających identyfikację użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub zniszczeniem stosujemy ogólnie przyjęte normy technologiczne i dotyczące bezpieczeństwa działania. Dostęp do danych umożliwiających identyfikację użytkownika zebranych za pośrednictwem platform lub w inny sposób mają tylko osoby upoważnione.  Takie osoby wyraziły zgodę na zachowanie poufności tych informacji.

Pliki cookie

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie 

Jak przekazujemy i przechowujemy informacje o użytkownikach? 

Hyva Group to organizacja o zasięgu globalnym, której podmioty działają na całym świecie, zatem dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika i tam przechowywane. Obejmuje to kraje położone poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) oraz kraje, w których nie ma przepisów zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.

W przypadku zbierania danych osobowych na terenie EOG, zostaną one przekazane poza EOG tylko: 
Dane użytkownikach przechowujemy w tzw. chmurach. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w ich imieniu przez innego dostawcę usług i przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. W przypadku korzystania z usług innych dostawców zawieramy z nimi umowy, w których wymagamy bezpiecznego przechowywania danych osobowych użytkowników i niewykorzystywania ich w celach innych niż określone przez nas.

Miejsca przetwarzania i przekazywanie do innych dostawców usług

Możemy udostępniać dane osobowe użytkowników z zachowanie poufności innym podmiotom Hyva Group, jeśli jest to wymagane do celów marketingowych, administracyjnych i biznesowych. Wykaz krajów, w których mieszczą się podmioty Hyva Group znajduje się na naszej stronie internetowej.

Dane użytkowników mogą być także przekazywane do dostawców usług (niezależnych) celem ich przetwarzania w imieniu Hyva. Przekazujemy dane osobowe w celach, do jakich informacje te zostały przekazane, określonych powyżej w punkcie „Wykorzystanie danych osobowych” oraz związanych z administracją i utrzymaniem platform i powiązanych systemów i/lub do celów wewnętrznych albo administracyjnych. Możemy także przekazywać dane osobowe niezależnym dostawcom usług związanych z zarządzaniem tożsamościami, hostingiem i zarządzaniem witryną, analizą danych, tworzeniem kopii zapasowych danych oraz świadczeniem usług z zakresu przechowywania i zabezpieczania.

 • Jeżeli odbiorca ma siedzibę w kraju (lub wyznaczonej strefie w kraju - np. organizacji działającej w ramach umowy EU-U.S. Privacy Shield), który uznany został przez Komisję Europejską jako zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
 • zgodnie ze standardowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską lub innymi środkami zabezpieczającymi spełniającymi wymagania Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOH.

Inne przypadki ujawnienia

Możemy także ujawniać dane osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 • jeśli wyraźnie zażąda tego użytkownik
 • jeśli jest to konieczne, aby dostarczyć użytkownikowi publikacje lub materiały referencyjne
 • w innych przypadkach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możemy także ujawniać dane osobowe użytkowników organom prawnym i innym agencjom rządowym oraz organom branżowym i innym podmiotom niezależnym zgodnie z wymaganiami i/lub zapisami odpowiednich przepisów. Obejmuje to także udostępnianie poza kraj zamieszkania użytkownika. Hyva może przeglądać i używać danych osobowych użytkownika w celu ustalenia, czy ujawnienie jest wymagane lub dozwolone.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika? 

Dane osobowe użytkownika przechowujemy w naszych systemach tylko przez okres, kiedy są potrzebne, mając na uwadze cel, dla którego były zbierane, zgodnie z wymogami prawa lub w celu postępowania sądowego. Dane kontaktowe (np. informacje dotyczące list mailingowych) do czasu, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji albo zażąda od nas usunięcia takich informacji.

Marketing

Jeśli przepisy prawa wymagają od nas uzyskania jednoznacznej zgody na przekazywanie użytkownikowi materiałów marketingowych, materiały takie będziemy przekazywać wyłącznie po uzyskaniu od użytkownika zgody. W przeciwnym wypadku będziemy kontaktować się z użytkownikiem zgodnie z naszym zasadnym interesem rozwijania relacji z istniejącymi klientami i rozwijania firmy. Również w tym przypadku przeprowadzamy wcześniej „ocenę zrównoważenia” w ramach RODO (z uwzględnieniem Państwa interesów, podstawowych praw i uzasadnionych oczekiwań) w celu uzyskania potwierdzenia naszych uprawnień w tym zakresie.

Prawa użytkowników do ich danych

Zgodnie z przepisami prawa lokalnego użytkownik może mieć określone prawa odnośnie do danych osobowych przechowywanych przez nas. W szczególności użytkownik może mieć prawo do:

 • żądania potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe oraz otrzymania kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych
 • żądania aktualizacji przechowywanych przez nas jego danych osobowych albo korekty tych danych, które są niepełne lub nieprawidłowe
 • żądania usunięcia przechowywanych przez nas jego danych osobowych albo ograniczenia zakresu ich wykorzystania
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych (w zakresie, w jakim takie przetwarzanie opiera się na uzyskanej zgodzie, która jest jedyną dopuszczalną podstawą przetwarzania)
 • zażądania od nas kopii tych informacji zestawionych w uporządkowanej formie, powszechnie stosowanej i możliwej do otwarcia na urządzeniu elektronicznym (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika lub konieczność wynikająca z umowy).

Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich praw albo sprawdzić, jakie ma prawa powinien skontaktować się z nami, pisząc na adres: privacy@hyva.com.

Rezygnacja z subskrypcji

Użytkownik, który chce zrezygnować z subskrypcji materiałów marketingowych, na którą się uprzednio zapisał (np. zapisując się na listy mailingowe lub dokonując rejestracji), powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w odpowiedniej części platformy albo przesłanej mu informacji. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail ani informacji marketingowych, mogą Państwo kontaktować się z nami w każdym czasie pod adresem privacy@hyva.com, gdzie mogą Państwo zrezygnować z takiej korespondencji.

Odnośniki do stron podmiotów trzecich

Na platformach mogą być zamieszczane linki do stron podmiotów trzecich, aplikacji lub mediów społecznościowych, którymi nie administruje Hyva i które nie są objęte zasadami zachowania poufności Hyva. Po przekierowaniu na platformę podmiotu trzeciego zasady zachowania poufności Hyva przestają obowiązywać. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami zachowania poufności takiego podmiotu przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Prawo do skargi

Użytkownik ma prawo do złożenia zażalenia do właściciela procesu RODO albo lokalnego organu nadzorczego ochronę danych, jeśli ma wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania jego danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie organu nadzorczego. W ustaleniu organu nadzorczego może pomóc nasz właściciel procesu RODO. Należy mieć na uwadze, że organ nadzorczy może zalecić podjęcie kroków zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia sporu z Hyva Group przed zaangażowaniem w sprawę organu.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy w dowolnym czasie zaktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności poprzez publikację nowej wersji. Nowe zmienione lub poprawione oświadczenie o ochronie prywatności będzie obowiązywać od daty nowej wersji. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia, aby wiedzieć, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkownika.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zmienione 26 sierpień 2019 r.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country