+48 12 651 04 50
Wybierz kraj Zamknij

Świat, który poruszamy

Zgodnie z naszymi najważniejszymi wartościami, wyznajemy zasady zrównoważonej produkcji i odpowiedzialnego postępowania wobec pracowników, środowiska i społeczności lokalnych, w ramach których działamy.

Pracownicy

Nasz największy majątek

Bardzo cenimy naszych pracowników i naprawdę uważamy ich za najważniejsze zasoby całej organizacji. Wiemy, że lojalność klientów można pozyskać tylko poprzez pracowników.

Rozwój kariery 

W Hyva umożliwiamy ludziom rozwój do najwyższego możliwego poziomu. Organizując szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, inwestujemy w rozwój osobisty pracowników. Zapewniamy, aby dysponowali oni umiejętnościami i wiedzą w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy.

Bezpieczeństwo

Na całym świecie Hyva zatrudnia ponad 3.500 pracowników, a ich bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Na bieżąco działamy na rzecz utrzymania i poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, sprzętu i systemów wykonywania pracy dla wszystkich pracowników, a także udostępniania informacji, szkoleń i nadzoru w zakresie wymaganym do osiągnięcia tego celu. Dokładamy wszelkich starań w celu zapobiegania wszelkim niebezpiecznym sytuacjom. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni są wspólnie wszyscy, którzy wykonują pracę w naszych zakładach.

Wszystkie osoby pracujące w Hyva mogą zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, wiedząc, że zostaną potraktowane poważnie, a zgłaszane przez nie wątpliwości będą odpowiednio zbadane.

Środowisko

W firmie Hyva czynnie zajmujemy się aspektami pozwalającymi nam ograniczyć do minimum oddziaływanie naszej działalności na środowisko. W tym celu wdrażamy szczupłe i zaawansowane metody produkcji, z których wynikają nie tylko znaczne korzyści pod względem zrównoważenia, ale też oszczędność kosztów i zyski jakościowe.

Dążąc do zintegrowania aspektów zrównoważonej działalności w funkcjonowanie całej naszej firmy, wprowadziliśmy w życie wartości, standardy i polityki, które są dla naszych kadr punktem odniesienia i wzorcem do naśladowania.

Czynione przez nas wysiłki na rzecz ochrony środowiska wykraczają poza sam proces produkcji. Przykładowo, w niektórych zakładach wprowadziliśmy system rejestracji odpadów, pozwalający uzyskać znaczącą oszczędność kosztów oraz korzyści dla środowiska. Dodatkowo czynnie promujemy stosowanie zwrotnych opakowań wielokrotnego użytku we współpracy z naszymi głównymi klientami OEM.

Społeczności lokalne

Firma Hyva angażuje się w budowanie konstruktywnych, długofalowych relacji ze społecznościami lokalnymi, w obrębie których prowadzimy działalność. Aby osiągnąć to na wszystkich poziomach, prowadzimy działalność w sposób spełniający oczekiwania lokalnych społeczności pod względem etycznym, prawnym i handlowym, a nawet wykraczający ponad poziom tych oczekiwań.

Nasz Kodeks postępowania ustanawia zaawansowane standardy postępowania w takich obszarach jak m.in. BHP, ochrona środowiska, nękanie, dyskryminacja, konflikty interesów, upominki, reprezentacja. Każdy pracownik zapoznawany jest z Kodeksem postępowania podczas szkolenia wprowadzającego, a także zachęcany do zgłaszania wszelkich podejrzeń o naruszenie jego postanowień.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country