+420 313 104 313
Vyberte svoji zemi Zavřít

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje o vás Hyva Group shromažďuje, k čemu tyto údaje používáme a komu je poskytujeme. Rovněž stanoví vaše práva týkající se vašich údajů, a na koho se můžete obrátit, pokud chcete získat více informací nebo máte nějaký dotaz.

Kdo rozhoduje o tom, co se stane s vašimi údaji?

Výrazem „Hyva Group“ se rozumí Hyva Holding B.V. a jeho dceřiné společnosti. Pro účely obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) se „správcem“ vašich osobních údajů rozumí společnost v rámci skupiny Hyva Group, s níž jednáte nebo s níž byly vaše údaje sdíleny.  „Správce“ je společnost, která rozhoduje, proč a jak se vaše osobní údaje zpracovávají.

Výrazy „my“, „naše“ nebo „nás“ se v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů rozumí konkrétní společnost v rámci skupiny Hyva Group, která je správcem vašich osobních údajů, není-li výslovně uvedeno jinak.

Dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Budete-li mít nějaké dotazy nebo stížnosti týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů, nebo byste chtěli uplatnit některé ze svých práv uvedených níže, kontaktujte nás některým z těchto způsobů:

e-mailem: privacy@hyva.com

poštou: For the attention of: GDPR Process Owner

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37
2408 AK Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Oblast působnosti

Hyva Group se usilovně snaží chránit vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů především popisuje, jak Hyva Group nakládá s osobními údaji shromážděnými prostřednictvím webových stránek www.hyva.com a dalších webů, zpravodajů, aplikací a jiných digitálních platforem společnosti Hyva, které odkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (společně dále jen „Platformy“). Prohlášení o ochraně osobních údajů též stanoví přístup společnosti Hyva k osobním údajům, pokud jde o osobní údaje uchazečů o zaměstnání a našich obchodních kontaktů získané jiným způsobem (například při osobních setkáních či v rámci pravidelných vztahů se zákazníky a dodavateli či jiných profesionálních vztahů).

Při jakých příležitostech jednáte se správci usazenými mimo EU?

Tím, že používáte naše Platformy a poskytujete nám své osobní údaje, potvrzujete, že jste četli naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, chápete je a souhlasíte s ním, v rozsahu, v jakém je tento souhlas nezbytný a platný podle platných právních předpisů, souhlasíte s tím, abychom my a externí příjemci shromažďovali, používali a poskytovali tyto osobní údaje v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.  

Jaké údaje o vás shromažďujeme? 

Když používáte naše platformy, můžeme shromažďovat údaje o tom, jak platformu používáte, a to prostřednictvím cookies a analytických nástrojů. Shromažďujeme informace o kliknutích a prohlížení a můžeme shromažďovat informace, podle nichž lze identifikovat totožnost, jako je IP adresa, ID souborů cookie, prohlížeč, země, poloha atd. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

Pokud se rozhodnete stát Registrovaným uživatelem nebo zašlete dotaz, objednávku odběru zpravodaje nebo kontaktní formulář v rámci procesu registrace, budete požádáni o poskytnutí osobních údajů prostřednictvím formuláře. Shromažďované údaje mohou zahrnovat: jméno, funkci, název společnosti, firemní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a podrobnosti o vašem obchodním zájmu.

Jste-li uchazečem o zaměstnání, shromáždíme veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v životopisu, informace o naší komunikaci a vašich pohovorech.

O svých obchodních kontaktech zpravidla shromažďujeme kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, i informace o naší komunikaci a vašich návštěvách našich prostor.

Naší zásadou je shromažďovat pouze údaje, které jsou nezbytné ke splnění našeho úkolu nebo vyřešení vašeho požadavku.

Jak o vás shromažďujeme údaje? 

Své osobní údaje nám můžete poskytovat několika způsoby, včetně mj.:

 • objednání výrobku či služby,
 • odeslání kontaktního formuláře s dotazem,
 • požadování kalkulace na nabízený výrobek,
 • prostřednictvím souborů cookie, které se uloží ve vašem počítači nebo (mobilním) zařízení, když navštívíte naše webové stránky,
 • vy nebo vaši spolupracovníci jste navštívili naše webové stránky a věříme, že existuje skutečný a legitimní zájem o naše produkty
 • přihlášení se k odběru našeho zpravodaje,
 • zapojení se prostřednictvím sociálních médií (např. označováním příspěvků jako „líbí se mi“ nebo „sdílením“),
 • registrace jako prodejce nebo zákazník,
 • jiné komunikace s námi, a to osobně, e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Jak údaje o vás používáme? 

Když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je použít k jakémukoli účelu uvedenému v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo, jak je uvedeno při shromáždění údajů (nebo jak je zřejmé z kontextu shromáždění údajů), včetně:

 • správy a řízení Platforem,
 • třídění a analyzování údajů o uživatelích,
 • personalizování a obohacení vašich zkušeností s prohlížením webu zobrazováním obsahu, který je pro vás relevantnější a zajímavější,
 • náborových účelů,
 • rozvíjení našeho podnikání a služeb,
 • řízení našeho vztahu a poskytování informací,
 • marketingové, PR a propagační činnosti a poskytování informací o vývoji ve skupině Hyva Group a o službách a výrobcích skupiny (viz oddíl Marketing níže),
 • jakékoli další účely, pro něž jste skupině Hyva Group poskytli údaje.

Při zpracovávání vašich osobních údajů se opíráme o některé z těchto podmínek: 

 • naše legitimní zájmy na tom, abychom vám efektivně poskytovali informace, výrobky a služby, a na efektivním a zákonném provozu našich podniků (za předpokladu, že tyto zájmy nejsou v rozporu s vašimi právy), a to mj. pro tyto účely:
  • korespondence a komunikace s vámi,
  • lépe vás pochopit coby zákazníka nebo návštěvníka,
  • spravovat naše webové stránky a za účelem interních operací,včetně odstraňování problémů, testování a pro statistické účely,
  • ostatní marketingové činnosti než ty, které vyžadují váš souhlas (například za účelem uzpůsobení marketingových sdělení na míru nebo zasílání cílených marketingových sdělení prostřednictvím sociálních médií a dalších platforem třetích stran); abychom to potvrdili, provedli jsme „posouzení vyváženosti“ podle GDPR,
  • zlepšení účinnosti, přesnosti a další vylepšení našich databází a systémů (například kombinací systémů či konsolidací záznamů, které o vás my nebo naše skupina společností vedeme),
  • předcházení podvodům a jiné trestné činnosti,
  • prověřování bonity pro účely financování,
  • zabezpečení sítí a informací, abychom mohli přijmout opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou či poškozením, krádeží nebo neoprávněným přístupem,
  • vyhovění vašemu požadavku souvisejícímu s uplatněním vašich práv (například, když nás požádáte o to, abychom vás nekontaktovali pro marketingové účely, povedeme o této žádosti záznam, abychom ji mohli dodržet),
  • vymáhání nebo ochrana našich smluvních či jiných zákonných práv nebo podání žaloby či obhajoba v rámci soudního řízení,
  • obecná správa, včetně řízení vašich dotazů, stížností nebo reklamací a zasílání servisních sdělení,
 • splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují,
 • jestliže jste nám poskytli svůj souhlas s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro příslušný účel (informace týkající se vašich údajů viz oddíl Vaše práva / informace týkající se zrušení souhlasu viz oddíl Odhlášení odběru níže),
 • jestliže jsme povinni plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, nebo podniknout kroky na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy s vámi (například výměna informací týkajících se záruk / poprodejního servisu),
 • je-li to ve vašem vlastním zájmu (například v případě naléhavých oznámení týkajících se bezpečnosti nebo stažení výrobku nebo v situaci, kdy máme důvod se domnívat, že zpracování vašich osobních údajů zabrání tomu, aby vám případně vznikla újma, nebo tuto možnosti sníží).

Zabezpečení osobních údajů

Provádíme obecně uznávané normy týkající se technologického a provozního zabezpečení, abychom chránili informace, na základě nichž lze určit totožnost dané osoby, před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením. K takovým informacím shromažďovaným prostřednictvím Platforem či jinak mají přístup pouze oprávněné osoby.  Tyto osoby souhlasily s tím, že zachovají důvěrnost uvedených informací.

Cookies

Přečtěte si naše Zásady týkající se souborů cookie 

Jak předáváme a uchováváme údaje o vás? 

Jelikož Hyva Group je globální organizace se subjekty po celém světě, mohou být vaše osobní údaje předány a uchovávány mimo zemi, kde se nacházíte. To zahrnuje země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a země, které nemají zákony, které stanoví zvláštní ochranu osobních údajů.

Pokud shromažďujeme vaše osobní údaje v EHP, předáme je do zemí mimo EHP pouze v těchto případech: 
K uchovávání vašich údajů můžeme využívat cloudové aplikace. Vaše osobní údaje může našim jménem zpracovávat jiný poskytovatel služeb a mohly by být uchovávány na různých místech na světě. Pokud využíváme externí poskytovatele služeb, máme s nimi uzavřené smlouvy, které vyžadují, aby zajistili bezpečnost vašich údajů a používali je výhradně podle našich specifických pokynů.

Místa zpracování a předávání externím poskytovatelům služeb

Vaše osobní údaje můžeme důvěrně předávat subjektům skupiny Hyva Group, je-li to potřeba pro marketingové, administrativní či jiné obchodní účely. Seznam zemí, v nichž sídlí subjekty skupiny Hyva Group, najdete na našich webových stránkách.

Vaše údaje mohou být též předány poskytovatelům služeb (externím poskytovatelům služeb), aby je zpracovávali jménem společnosti Hyva. Předáváme-li osobní údaje, činíme tak pro účely, k nimž byly údaje poskytnuty, pro účely uvedené v oddílu Používání osobních údajů, ke spravování a údržbě Platforem a souvisejících systémů a/nebo k jiným interním či administrativním účelům. Osobní údaje též můžeme předat externím poskytovatelům služeb v oblasti správy identit, hostingu a správy webových stránek, analýzy dat, zálohování dat, zabezpečení a uchovávání,

 • pokud se příjemce nachází v zemi (nebo ve specifikovaném sektoru země – například organizace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí), kterou Evropská komise uznává jako zemi zajišťující dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů
 • podle standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí nebo jiných záruk splňujících požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů pro předávání osobních údajů do zemí mimo EHP.

Jiné zveřejňování údajů

Osobní údaje můžeme rovněž sdělit třetím stranám, a to za těchto okolností:

 • když o to výslovně požádáte,
 • když je potřeba dodat publikace či referenční materiály, které jste si vyžádali,
 • jak je jinak stanoveno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit také orgánům činným v trestním řízení, regulačním či jiným vládním orgánům, profesním subjektům a dalším třetím stranám, jak vyžadují či stanoví platné právní předpisy. To zahrnuje zveřejnění údajů mimo zemi, kde se nacházíte. Hyva může vaše osobní údaje také přezkoumat a používat s cílem určit, zda je zveřejnění nutné či povolené.

Jak dlouho budeme údaje o vás uchovávat? 

Vaše osobní údaje budeme v našich systémech uchovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu s ohledem na účely, pro něž byly shromážděny, nebo jak vyžadují právní předpisy, či jak je potřeba ke vzniku, uplatnění či obraně právního nároku. Kontaktní informace (jako jsou adresy) uchováváme, dokud uživatel neodhlásí odběr nebo nepožádá, abychom tyto informace smazali.

Marketing

V případech, kdy jsme ze zákona povinni získat váš výslovný souhlas s poskytováním marketingových materiálů, vám budeme takové materiály poskytovat pouze, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Jinak uplatňujeme své legitimní zájmy rozvíjet náš vztah se stávajícími zákazníky a rozšiřovat naše podnikání jako právní základ pro to, abychom vás kontaktovali. I v tomto případě jsme provedli „posouzení vyváženosti“ podle GDPR (které zohledňuje vaše zájmy a základní práva a vaše důvodná očekávání), abychom potvrdili, že tak můžeme činit.

Jaké máte v souvislosti se svými údaji práva?

Místní právní předpisy vám mohou přiznávat určitá práva týkající se vašich osobních údajů, které uchováváme. Můžete mít konkrétně tato práva:

 • požádat o potvrzení, zda zpracováváme nějaké vaše osobní údaje, a kopii vašich osobních údajů, které uchováváme,
 • požádat, abychom aktualizovali vaše osobní údaje, které uchováváme, nebo opravili osobní údaje, které jsou podle vás nesprávné či neúplné,
 • požádat, abychom smazali vaše osobní údaje, které uchováváme, nebo omezili způsob používání těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (v rozsahu, v jakém je zpracování založeno na souhlasu, a je-li souhlas jediným přípustným základem pro zpracování údajů),
 • požádat nás, abychom vám poskytli kopii uvedených údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (je-li zpracování založeno na vašem souhlasu nebo nezbytné v souvislosti s vaší smlouvou).

Budete-li chtít uvedená práva uplatnit nebo zjistit, zda se na vás vztahují, zašlete nám e-mail na adresu privacy@hyva.com.

Odhlášení odběru

Chcete-li odhlásit odběr jakýchkoli marketingových sdělení, k jejichž odběru jste se přihlásili (například seznamy adres nebo registrace), měli byste vyhledat pokyny v příslušných sekcích Platforem nebo v příslušném sdělení, které jste obdrželi, a postupovat podle nich. Jestliže od nás již nechcete dostávat e-maily nebo marketingová sdělení, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese privacy@hyva.com a požádat, abychom vám již nic neposílali.

Odkazy třetích stran

Platformy mohou odkazovat na webové stránky, aplikace a platformy sociálních médií třetích stran, nad nimiž nemá Hyva žádnou kontrolu a které se neřídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti Hyva. Jste-li přesměrováni na platformy třetích stran, přestávají zásady ochrany osobních údajů platit. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů třetí strany, než poskytnete své osobní údaje.

Právo na stížnost

Jste-li znepokojeni způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost vlastníkovi procesu GDPR nebo místnímu regulačnímu orgánu ochrany údajů. Podrobnější informace najdete na webových stránkách daného regulačního orgánu. Můžete se obrátit na našeho vlastníka procesu GDPR, který vám pomůže regulační orgán určit. Vezměte na vědomí, že regulační orgán může doporučit, aby se podnikly kroky k vyřešení záležitosti na straně Hyva Group, než se zapojí regulační orgán samotný.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat zveřejněním aktualizované verze. Nové pozměněné nebo upravené Prohlášení o ochraně osobních údajů se použije od uvedeného data revize. Doporučujeme proto, abyste pravidelně kontrolovali toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a byli tak informováni o tom, jak vaše údaje chráníme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno dne 26. srpen 2019.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country