+420 313 104 313
Vyberte svoji zemi Zavřít

Kontaktujte nás

Kontakty

HYVA-CS, s.r.o.

Zděbradská 56
251 01 Jažlovice-Říčany
Česká Republika

T: +420 313 104 313
E: hyva.cs@hyva.com

 

Servisní zastoupení

Personál

Ondřej Váňa
Ředitel společnosti, prodej hydrauliky
T: +420 721 275 039
E: o.vana@hyva.com

Jiří Bartoň
Specialista prodeje hydrauliky
T: +420 725 729 874
E: j.barton@hyva.com

David Tetaur
Prodej hydrauliky, sklad
T: +420 778 055 035
E: d.tetaur@hyva.com

Michal Korf
Vedoucí prodeje mechanismů
T: +420 722 274 644
E: m.korf@hyva.com

Milan Bartoníček
Prodej mechanismů
T: +420 602 517 339
E: m.bartonicek@hyva.com

Pavel Matuszek
Vedoucí zákaznického servisu
T: +420 724 800 284
E: p.matuszek@hyva.com

Ing. Hynek Siksta
Účetní
T: +420 724 003 487
E: h.siksta@hyva.com

Máte nějaký dotaz?

Pokud nás chcete kontaktovat, použijte formulář níže.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky HYVA Group B.V.

(Upraveno pro HYVA-CS, s.r.o., Praha, Ceská republika, clena HYVA-Group-NL pro CZ a SK)

Preklad z puvodního “Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden HYVA Group B.V.”, císlo 28099546, ze dne 21-07-2005, verze FO-E 00000130/21-07-05/RVAB. Pouze holandský text techto podmínek je naprosto autentický. V prípade jakýchkoliv pochybností ci nejasností ve znení nekterých cástí, odstavcu nebo jiné rozdílnosti s holandským textem, bude vždy platit puvodní holandská verze vcetne odchylek pro HYVA-CS.

Odstavec 1. Obecné

1. Ve všech prípadech jsou veškeré smluvní vztahy mezi HYVA Group B.V. a všemi HYVA pobockami patrícími do HYVA Group B.V. (dále jen „HYVA“) s jejich odberateli, vázány výhradne následujícími podmínkami. Jakékoliv odchýlení se od techto podmínek je možné pouze na základe písemného schválení HYVA.

2. Kupující podáním objednávky nebo vstupem do jakéhokoliv smluvní vztahu s HYVA, automaticky souhlasí s temito aktuálními podmínkami.

3. Tendry vyhlášené HYVA jsou vždy nezávazné. Tendr se pro HYVA stává závazným pouze v momente potvrzení objednávky kupujícího.

4. HYVA považuje za závazné pouze to, co bylo stvrzeno písemnou formou. Nepresnosti v potvrzení objednávky musí být ohlášeny ne pozdeji než deset dnu ode dne potvrzení a vždy v písemné forme.

5. Objednávka kupujícího pozbývá pro kupujícího závaznosti, jen v prípade byla-li odmítnuta ze strany HYVA. Ke specifikacím a podmínkám objednávky, které doplnují nebo se odchylují od možného tendru, bude HYVA zavázána pouze v prípade jejího písemného souhlasu s temito.

6. Jakékoliv dokumentace, nákresy, specifikace, váhy a výkony mají pouze informativní charakter a nejsou jakkoliv pro HYVA závazné.

7. Je zakázáno jakkoliv reprodukovat dokumentaci, výtisky, nákresy, rozvrhy a foto-materiál. HYVA zachovává veškerá autorská a vlastnická práva.

Odstavec 2. Ceny a platba

1. Ceny jsou definovány podle „ex-works“, tj. zahrnuta je pouze cena za holý produkt bez všech poplatku spojených s dalším procesem prepravy, manipulací, uskladnením, pojištením apod. A tak všechny další náklady s transakcí spojené, tj. pojištení, balné, transport a krytí príslušného rizika, vcetne vyvstalé danové záteže si hradí v plné výši kupující. Jakékoliv další náklady, vzniklé ve spojitosti s dodáním mimo Nizozemsko, budou také hrazeny kupujícím.

2. V prípade zmeny jednoho nebo více fixacních faktoru ceny, at již predvídaných ci nikoliv, v prubehu obchodního procesu, nebo až po uzavrení smlouvy, je HYVA oprávnena patricným zpusobem a v tomto smyslu, ceny specifikované ve smlouve pozmenit. Z takovéhoto navýšení bude také úctováno DPH.

3. HYVA má také právo vyúctovat kupujícímu mimorádné náklady spojené s výjimecnými úkony, i když by tyto nebyly s predstihem domluveny nebo predbežne objednány. Náklady vzniklé ve spojitosti s objednávkami, u kterých již byla zahájena realizace, budou plne hrazeny kupujícím.

4. V prípadech kdy není ujednáno jinak, platba musí být poukázána na úcet HYVA do 30 dnu od data fakturace. Neschopnost kupujícího dodržet tento termín zapríciní, že se kupující ocitne s platbou v prodlení a to bez obdržení jakékoliv upomínky.

5. HYVA si vyhrazuje právo požadovat bud cástecnou nebo plnou platbu v hotovosti pri dorucení.

6. Jakákoliv stížnost na poškození nebo žádost o náhradu pod zárukou, nebo jakékoliv nároky na refundaci po HYVA, nezbavují zákazníka závazku zaplatit. A zákazník není ani oprávnen tuto požadovanou kompenzaci udávat jako duvod pro neuhrazení ceny.

7. V prípade, že kupující nezaplatí plnou cástku, je povinen nadále hradit úroky z prodlení ve výši 0,05% denne a to od data splatnosti faktury až do data úplného vyrovnání pohledávky, pricemž mu nebude v tomto smyslu zaslána žádná upomínka upozornujícího na tuto skutecnost. Tato úroková míra je splatná v rámci všech nákladu, specifikovaných a vycházejících ze sekce 8 tohoto odstavce.

8. Všechny právní a jiné soudní náklady, které vznikly HYVA ve spojitosti s vymáháním jakýchkoliv pohledávek budou hrazeny kupujícím.

9. Všechny produkty, které má HYVA v držení, a které patrí (ve spolecném vlastnictví) kupujícímu, budou použity jako zástava všech pohledávek, které bude kupující v daný moment vuci HYVA vykazovat..

10. Jestliže kdykoliv bude mít HYVA na základe jakýchkoliv zmen pochybnosti o solventnosti klienta, stejne tak i v prípade požadavku na bezpecnostní dopravu, nebo pri sesazení managementu spolecnosti kupujícího, bankrotu, ci odnetí licence, opravnuje HYVA požadovat od kupujícího predbežnou platbu a zároven se zbavuje smluvených závazku do doby obdržení plné platby.

Odstavec 3. Dodání

1. Casy dodání, urcené v tendrech, v potvrzeních objednávek, smlouvách a podobne, jsou vždy bez záruky a nebudou nikdy právne závazné. Pouhá exspirace neznamená nesplnení, že by závazek nebyl v plné míre uspokojen. Ale presto bude HYVA cinit vše potrebné k tomu, aby v co nejvetší míre docházelo k dodržování smluvených casu dodání.

2. Proces dodání zapocne dnem po obdržení a schválení objednávky.

3. Jestliže HYVA prekrocí dobu dodání z jakéhokoliv duvodu, vyjma úmyslu takto cinit, kupujícímu nebude priznána žádná náhrada, možnost z tohoto duvodu rozvázat smlouvu, ani toto neznamená nesplnení jakéhokoliv závazku, který muže vyvstat z príslušné smlouvy, ze strany HYVA. HYVA je povinna vstoupit do detailní diskuze se zákazníkem v prípade excesivního prekrocení avizované doby dodání.

4. Za místo dodání se obvykle považuje továrna nebo sklad HYVA, s výjimkou prípadu kdy je písemnou formou smluveno místo jiné. Všechny náklady spojené s transportem a expedicí, stejne jako ty spjaté s rizikem budou i nadále hrazeny kupujícím.

5. Dodání se považuje za splnené okamžikem kdy produkty bud opustili skladovací prostory anebo ve chvíli kdy HYVA informovala kupujícího o pripravenosti produktu pro spedici (dodání).

6. V prípade, že kupující neprijme zboží v období trí mesícu od doby co byl o pripravenosti zboží informován, HYVA je oprávnena kupujícímu úctovat náklady za uskladnení.

7. Režim cástecného dodání. Cástecné dodávky budou posuzovány jako dodávky jednotlivé. Výrobky urcené ke kompletaci HYVA se považují za dodané v okamžiku jejich pripravenosti. Jestliže se s ohledem na okolnosti mimo vliv HYVA nebude moci provést test funkcnosti, dodání se i v takovémto prípade považuje za splnené.

8. V prípade, že nekteré cásti nebyly dodány spolecne se smontovanými produkty, vzhledem k neovlivnitelným okolnostem, ale kde i presto smontované produkty fungují, nebo v jakémkoliv prípade, kdy pusobení tretích stran, nepatrících k síti HYVA dodavatelu, nebylo v tomto smyslu zcela kompletní, bude HYVA považovat svuj dodací závazek za splnený a to i v prípade kdy nebyl obdržen potrebný souhlas vedení.

9. Stížnosti k produktum, aktivitám a fakturám musí být vzneseny v období ctrnácti dnu ode dne dorucení nebo prevzetí.

Odstavec 4. Rucení / záruka

1. HYVA rucí za to, že její procesy jsou založeny na kvalitních postupech, stejne tak jako samotné výrobky zrucne produkovány, s cílem dosažení vysokých standardu remeslné dovednosti. Nesnížená je záruka smluvená v bode 5 tohoto odstavce platná na jeden rok po dodání, s ohledem na ujednání v odstavci 3 sekci 5 techto obchodních podmínek veci , nebo – dríve – (snížená) v prípade dosažení 20 000 sklápecích cyklu pro válce, sklápecí ventil, ovládání a sklápecí konstrukce korby, nebo dosažení 300 provozních hodin pro PTO a pumpu a nebo najetí 100 000 km vozidlem pro olejové nádrže. Jakákoliv výjimka z podmínek formulovaných v odstavci 4 musí být pro každý takový kontrakt, v prípade souhlasu ze strany HYVA, stvrzena a to vždy písemnou formou, ješte pred tím než se produkty uvedou do provozu.

2. Záruka na vady musí být, vždy v písemné podobe, uplatnena nejméne ctrnáct dnu pred jejím vypršením. Prekrocení této doby znamená zároven ukoncení odpovednosti HYVA za tyto produkty. Právní námitky by meli být vzneseny v prubehu jednoho roku po upozornení HYVA.

3. Po prijetí zárucní odpovednosti, budou vady výrobku demonstrované a prokázané kupujícím, HYVA stranou odstraneny nebo vymeneny, bez jakýchkoliv závazku. Vadné produkty ci jejich cásti by meli být uchovány pro možnost inspekce stranou HYVA, nebo z duvodu objednávky uskutecnené stranou HYVA pro tretí strany, nebo v prípade nezpoplatneného zaslání do HYVA ci HYVA servisního strediska, jestliže HYVA toto písmene odsouhlasila.

4. Výmena vadných cástí se bude realizovat výhradne až po obdržení techto cástí vykazujících defekt. Vymenená soucást se stává majetkem HYVA. Spedice starých i nových cástí, vcetne balného, bude úctována kupujícímu. Náklady spojené s montáží, cestovními náklady a ubytováním stejne tak jako s materiály nezbytnými pro montáž, vcetne oleje a tesnení, bude taktéž hradit kupující. Opravené a vymenené soucásti budou mít nadále zárucní dobu stanovenou na tri mesíce.

5. Produkty (nebo jejich cásti) dodané stranou HYVA a vyrobené tretími stranami, které vykázaly nejakou vadu, spadají pod zárucní podmínky výrobce tohoto produktu a temito se záruka pro tyto výrobky bude nadále rídit i ve vztahu ke kupujícímu.

6. Vady soucástí produktu zpusobené bežným opotrebováním, stejné tak jako poškození náteru nebo vady zpusobené nepredvídatelnými vnejšími silami, nespadají pod zárucní garanci stranou HYVA.

7. Kupující je povinen se starat o produkty s náležitou pécí a v dobré víre. Neprofesionální zacházení stejne tak jako nedostatecná údržba v tom nejširším smyslu, zbavuje HYVA jakékoliv odpovednosti za vzniklé prípadné vady. Také v momente, kdy kupující sám zasáhne do výrobku, zejména v rámci oprav nebo nejakého pozmenení, zárucní garance HYVA zaniká.

8. Záruka zanikne i v prípade kdy vada byla zpusobena neodborným používáním veci, kdykoliv údržba nebyla provádena dle poskytnutých instrukcí a nálepek, kdykoliv byly poškozeny tesnení a prípoje ventilu nebo byly použity nevhodné oleje, mazivo,

anebo tlaky a prutoky byly použity bez souhlasu HYVA, kdykoliv není možné zjistit prícinu závady a kdykoliv tyto mají puvod jiný než je vada materiálu nebo zaprícinení ze strany HYVA. Možnost uplatnení záruky zanikne v prípade, že kupující nesplní jakoukoliv ze svých povinností.

9. Kdykoliv HYVA dostojí svým povinnostem na základe dané záruky, bude toto považováno za celkovou a úplnou kompenzaci.

Odstavec 5. Rizika

1.Ihned po dodání nebo upozornení na premístení, cokoliv nastane dríve, je riziko veškerého poškození, které produkty mohou utrpet (vcetne poškození pri transportu, ohni, vode, krádeži, defraudaci, atd.) preneseno na kupujícího. Kupující by se mel z tohoto duvodu rádne pojistit proti všem prípadným škodným událostem.

2. Produkty, které byly doruceny HYVA z duvodu, jejich inspekce, opravy nebo jiné práce, zustanou v držení HYVA, ale rizika s tímto spojená jsou v plné míre kryta kupujícím. HYVA nebude v žádných prípadech tyto produkty pojištovat proti jakýmkoliv možným rizikum.

Odstavec 6. Vyšší moc

1. HYVA není odpovedná za kterékoliv ztráty nebo poškození, které kupující utrpel, na základe zpoždení nebo neúplného ci zcela žádného plnení podmínek smlouvy, v prípade zásahu vyšší moci na strane HYVA.

2. V prípadech kde vyšší moc trvá déle než tri mesíce je HYVA oprávnena pozastavit realizaci smlouvy nebo smlouvu vypovedet a to pouze na základe psaného prohlášení, bez soudní interference a bez povinnosti toto jakkoliv kompenzovat. Po ukoncení

smlouvy je HYVA oprávnena nárokovat refundaci nákladu vzniklých v rámci svých procesu pri zapocatí plnení kontraktu.

3. V prípade události vyšší moci, bude HYVA v co nejkratší možné dobe kupujícího kontaktovat.

Odstavec 7, Odpovednost

1. S výjimkou úmyslného zavinení stranou HYVA a s výjimkou specifikovanou v odstavci 4 sekci 9, je HYVA od veškeré povinnosti k odpovednosti za škody, jako ztráta zisku ci jiné poškození vzniklé neprímo na základe dusledku nárokování odpovednosti tretími osobami, oproštena.

2. Tímto kupující poskytne HYVA veškerou náhradu za jakékoliv náklady, poškození, ztráty a úroky, které vznikly ve spojitosti s nárokováním odpovednosti ze strany tretích osob, vuci kterým HYVA podle techto podmínek nechová žádnou odpovednost.

3. Nadále bude kupující kompenzovat HYVA veškeré náklady, poškození, ztráty a úroky, které vznikly v souvislosti s porušením patentu, licencí, autorských práv nebo jakýchkoliv jiných práv tretích stran v rámci dat užitých pri realizaci objednávky adresované HYVA.

Odstavec 8. Reservované vlastnictví a zálohová práva

1. Vlastnictví dodaných produktu nebo produktu urcených k dodání prejde v plném rozsahu na kupujícího jen za podmínek úplného vyrovnání všech závazku vuci HYVA v souvislosti s dodáním techto výrobku, at už s montáží nebo bez ní.

2. HYVA musí být kupujícím neprodlene informována o jakémkoliv zhoršení jeho financní situace nebo na jakoukoliv jinou zmenu, která by mohla mít zásadní vliv na uspokojení smluvených závazku. Kdykoliv nebude kupující schopen dostát svým závazkum, je HYVA oprávnena odebrat zpet dodané produkty.

3. Kupující, který není vlastníkem produktu jemu dodaným, není oprávnen používat tyto jako jakoukoliv zástavu tretím stranám, nikterak je dále postupovat, pronajímat je, smenovat je, zasílat nebo s nimi jakkoliv jinak nakládat.

4. V prípade, že dodané produkty ve vlastnictví HYVA jsou soucásti vetšího hlavního celku, kupující musí prevést na HYVA vlastnická práva k tomuto celku v hodnotovém rozmezí korespondujícím k cene techto dílcích produktu.

5. Kupující je povinen spolupracovat v rámci HYVA opatrení s HYVA a chránit její majetek. Kupující je povinen, v prípade bankrotu a následného zadržení majetku správcem konkursní podstaty, informovat soudního vykonavatele o majetku HYVA, který se nachází v inventári kupujícího (úpadce).

6. Produkty kupujícího, které byly predány HYVA za úcelem opravy, montáže ci jiné kompletace, je HYVA oprávnena zadržet -pokud se HYVA tak rozhodne- až do doby než kupující na základe jakýchkoliv duvodu nesplní všechny závazky vuci HYVA.

Odstavec 9. Zrušení

1. V prípade, že HYVA písemnou formou souhlasí se zrušením, kupující je i nadále povinen odkoupit všechny materiály, at již použité ci nikoliv, za nákupní cenu navýšenou o cenu práce a deset procent ze smluvené ceny.

2. V této situaci je kupující také povinen nahradit ztráty na devizovém kurzu, které byly zaprícineny zrušením.

3. Dále pak je kupující povinen zabránit možným nárokum tretích stran, vyplývajících ze zrušení.

Odstavec 10. Balné

Mimo jinak písemne smluvených prípadu, bude balné v plné výši vždy hrazeno kupujícím dle HYVA standardu a/nebo dle HYVA posouzení, nebude vzato nikdy zpet a ani nebude HYVA odpovedná za jakoukoliv další likvidaci ci jinou manipulaci s balícím materiálem.

Odstavec 11. Nákresy, dokumenty a zarízení

1. Nákresy, dokumenty a zarízení nesmejí být kopírovány, napodobovány ani jakkoliv zprístupneny tretím osobám bez predchozího písemného souhlasu ze strany HYVA. Úcetnictví nákladu, plány, nácrty, nákresy, uvedení velikostí a váhy, katalogy, obrázky

a jiné dokumenty narýsované HYVA, zustávají ve výlucném vlastnictví HYVA i v prípade, že za ne kupující zaplatil. Tyto nákresy, dokumenty a zarízení musí být vráceny HYVA ihned když o to požádá. Zarízeními jsou myšleny také meridla, kolky, formy, testovací zarízení a nástroje.

2. Vyjádrení a informace ze strany HYVA jakož i kalkulace a výsledky testu, které byly použity jako predpokládaný výstup produktu urcených k merení nejsou nikterak pro HYVA zavazující: dodané produkty mohou vykazovat odchylky od takto vyjádrených hodnot. Minimální odchylky jsou prípustné i v prípade, kdy se HYVA písemne zavázala k presnému dodržení domluvených hodnot.

Odstavec 12. Montáž

1. Kdykoliv je montáž produktu urcených k dodání zakotvena ve smlouve, v cene již bude tato kompletace zapocítána, ale to jen v prípadech, kdy se montáž uskutecní v HYVA továrne nebo HYVA vybranou továrnou tretí strany..

2. Montáž, která se nebude realizovat v HYVA továrne nebo v HYVA vybrané továrne tretí strany, bude zcela na rizika a úcet kupujícího. V takovém prípade musí kupující poskytnout HYVA veškerou potrebnou asistenci, materiály, zarízení a možnosti ubytování, pricemž bude dbát na dodržování všech bezpecnostních a právních predpisu a souvisejících obezretností. Náklady na cestovné a ubytování budou kupujícímu vyúctovány oddelene.

3. Pro tyto montážní procesy jsou platné podobné zárucní podmínky.

Odstavec 13. Rozvázání smlouvy

1. V prípade, že kupující jakkoliv nedostojí svým závazkum smluvených s HYVA, je s tímto v prodlení a poskytne HYVA právo pozastavit, a to bez jakékoliv upomínky ci soudní interference, výkon smlouvy vcetne pridružených ujednání až do doby, dokud nebudou zajišteny veškeré pohledávky vuci HYVA a/nebo dokud nedojde k cástecnému nebo plnému rozvázání smlouvy vcetne pridružených ujednání, pricemž tyto práva nemají jakýkoliv dopad na jiné exitující právní nároky ze strany HYVA a ani HYVA nezavazují pro jakékoliv další náhrady v tomto smyslu.

2. Zastavení licence, likvidace spolecnosti kupujícího, zmrazení inventáre, bankovních kont nebo podobné, opravnují HYVA od všech smluv jejichž vykonání ješte nezapocalo, nebo jež bylo jen zcásti realizováno odstoupit, vcetne všech dalších príslušných ujednání a to bez jakékoliv upomínky cí soudní interference. V tomto prípade pozbývá kupující veškerá oprávnení definovaná pro nej touto smlouvou, zatímco HYVA je oprávnena nárokovat okamžitou náhradu nákladu spojených s již dorucenými produkty a vykonanými úkony, kupující bude z jakékoliv náhrady jeho osobe a v této souvislosti vyloucen.

Odstavec 14. Omezení

Všechny nároky kupujícího vyvstávající ze smlouvy uzavrené s HYVA, pro které platí tyto obchodní podmínky, musí být vzneseny ne pozdeji než osmnáct mesícu od chvíle dokoncení takovéto smlouvy.

Odstavec 15. Jazyk

V prípade nejasností ci rozkolu preloženého textu techto obchodních podmínek s puvodní holandskou verzí, bude vždy rozhodující explicitní ujednání formulované v holandském textu.

Odstavec 16. Aplikované právo; Odpovedný soud

1. Všechny kontrakty a smlouvy se rídí hmotným právem zeme príslušného HYVA zrízení, pro které jsou tyto obchodní podmínky platné, s výjimkou Vídenské Obchodní Konvence z roku 1980. Použitým právem pro HYVA-CS je Obchodní zákoník Ceské republiky v platném znení.

2. V prípade, že nastanou jakékoliv rozkoly ve smluvních vztazích mezi HYVA zrízeními a kupujícími v Ceské nebo Slovenské republice, budou se tyto rešit soudní nebo arbitrážní cestou v Ceské republice. Rozpory s kupujícími budou v první a nejvyšší instanci rozhodovány jedním ci více arbitry urcenými pro toto arbitrážním výborem a predpisy Mezinárodní Hospodárské Komory.

Uloženo dne 30.11.2005 u Krajského soudu v Brne do sbírky listin, oddíl C, vložka 43788.