+46706665197
Välj ditt land Stäng

HYVAS GARANTIVILLKOR

I. OMFATTNING

1.        Hyvas garantivillkor, som beskrivs i detta dokument, omfattar alla Hyva-produkter inom följande produktgrupper:

 • Hyva tippsystem
 • Hyva containerhantering
 • Hyva lyft och lastning (lastbilsmonterade kranar: Hyva Crane, Amco Veba, Amco Veba Marine, Ferrari, Kennis)
 • Hyva avfallshantering
 • Lastbilar och släp
 • Reservdelar

2.       Dessa garantivillkor omfattar alla Hyva-produkter ovan, över hela världen.

3.       Dessa garantivillkor är den miniminivå som tillämpas på samtliga Hyva-produkter. Detta betraktas som Hyvas standardgaranti.

När en produkt är berättigad att omfattas av den utökade garantin tillhandahålls de utökade garantivillkoren i ett separat dokument. I annat fall ska dessa garantivillkor ha företräde framför alla andra garantibestämmelser som nämns i produktdokumentationen, bland annat, men inte begränsat till, produktmanualer, instruktioner och tekniska specifikationer.

4.      På grund av Hyva-produkternas karaktär betraktas merparten av Hyvas kunder som företagskunder, dvs. fysiska personer som agerar yrkesmässigt inom ramen för sin ekonomiska verksamhet (närings- eller affärsverksamhet, hantverk, fria yrken), eller juridiska personer. Om ägaren är konsument i den mening som avses i tillämplig lag, dvs. att ägaren agerar utanför ramen för sin ekonomiska verksamhet (närings- eller affärsverksamhet, hantverk, fria yrken), gäller dessa garantivillkor i den mån de inte begränsar eller strider mot det skydd som ges i tillämplig konsumentlagstiftning.

II. GARANTIVILLKOR

1.        Med undantag för produkter i Hyvas tippsystem gäller garantin endast om garantibeviset är korrekt ifyllt.  Hyva förbehåller sig rätten att neka garantiservice om inte ifyllt garantibevis kan uppvisas.

2.       Garantin omfattar alla material- och tillverkningsfel. Den är begränsad till reparation av felet eller utbyte av den defekta delen eller, efter Hyvas gottfinnande, utbyte av själva produkten. I den utsträckning som tillåts enligt lag avsäger sig Hyva uttryckligen allt ansvar för kostnader för montering och borttagning av produkter, driftstopp för fordon eller produkter, ersättningskostnader, transport- eller importkostnader, bortfall av inkomst eller vinst, eventuella skador orsakade av Hyva-produkter, bland annat, men inte begränsat till, eventuella miljöskador eller relaterade kostnader för skadebegränsande åtgärder eller sanering samt överdrivna eller orimliga arbetskostnader.

3.       Garantiperioden för alla nya produkter är tolv (12) månader från det datum då produkten används för första gången enligt definitionen nedan.

Hyva förbehåller sig rätten att neka garantiservice tjugofyra (24) månader från produktens tillverkningsdatum.

Garantitiden för reservdelar ska vara tolv (12) månader från fakturadatumet i hela världen med undantag för Kina och Indien, tre (3) månader från fakturadatumet i Kina och sex (6) månader från fakturadatumet i Indien.

Garantitiden för ombyggda produkter ska vara sex (6) månader från fakturadatumet.

4.      Datum för första användning skall fastställas enligt följande för varje produkt:

Hyva tippsystem:

Fordonets registreringsdatum

Hyva containerhantering:

Fordonets registreringsdatum/garantibevisets datum

Hyva lyft och lastning (lastbilsmonterade kranar av alla märken):

Fordonets registreringsdatum/garantibevisets datum

Hyva avfallshantering:

Fordonets registreringsdatum/garantibevisets datum

Reservdelar:

Fakturadatum

Ombyggd produkt:

Fakturadatum

5.       Alla Hyva-produkter måste installeras, användas, underhållas och repareras i enlighet med relevanta anvisningar från Hyva. Endast originaldelar från Hyva får användas. I annat fall är dessa garantivillkor ogiltiga.

6.       Garantin omfattar endast material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte

 • skador orsakade av ofullständig eller felaktig installation, med undantag för installationer utförda av Hyva-koncernens företag
 • skador orsakade av felaktig eller olämplig användning eller missbruk, bland annat, men inte begränsat till, drift som inte överensstämmer med produkternas driftsanvisningar eller som utförs av operatörer som inte är utbildade för att använda Hyva-utrustningen; om det råder tvivel om huruvida produkten har använts korrekt ska bevisbördan ligga hos ägaren
 • skador till följd av att underhåll inte har utförts i enlighet med Hyvas drift- och underhålls­anvisningar och manualer
 • slitage på komponenter som orsakats av olämplig förvaring och/eller transportskada på produkter som levererats fritt fabrik
 • produktkomponenter som har utsatts för normalt slitage, bland annat, men inte begränsat till, filter och hydraulolja, rörliga/glidande delar som bussningar eller stift
 • drift med högre hydraultryck/flöde/temperatur än vad som anges i komponentens specifikationer
 • korrosion av olackerade delar
 • skador till följd av korrosion som har uppstått på grund av grovrengöring (dvs. användning av högtryckstvätt eller aggressiva ämnen som salt eller cement) eller i samband med marint bruk
 • grundfärgen
 • skador på grund av användning av olämplig olja (olämplig oljetyp eller viskositet)
 • ändringar som har utförts utan behörighet
 • underhåll eller reparation som har utförts av en icke-auktoriserad Hyva servicepartner
 • skador orsakade av omständigheter som ligger utanför Hyvas kontroll
 • produkter eller komponenter till dessa som inte är köpta via Hyvas vanliga distributionskanaler.

7.       Hyva förbehåller sig rätten att neka garantiservice om företaget har rimliga skäl att tro att kunden/ ägaren missbrukar sin garantirätt, eller om något av de undantag som anges i dessa villkor gäller.

8.       Under garantitiden kan garantin överlåtas till efterföljande ägare till det fordon på vilket produkterna är installerade.

III. ÄGARENS ANSVAR

1.        Ägaren är ansvarig för korrekt drift och underhåll av produkten och det fordon som produkten är installerad på i enlighet med anvisningarna i Hyvas drift- och underhållsanvisningar och manualer.

2.       För att få reparationer utförda enligt Hyvas garanti måste ägaren spara protokoll från under­hållsinspektionerna för att kunna visa att erforderliga underhållsinspektioner har utförts.

3.       Det är ägarens ansvar att se till att all erforderlig service utförs och att utförliga serviceprotokoll sparas samt att underhålls- och serviceprotokoll fylls i vid tidpunkten för service. Hyva kommer inte nödvändigtvis att avvisa ett garantianspråk enbart på grund av att ägaren inte har protokoll som visar att produkten har underhållits. Skador eller fel som orsakas av bristande underhåll omfattas dock inte av Hyvas garanti. I vissa fall kan ägaren bli ombedd att tillhandahålla bevis på att service och fordonsunderhåll har utförts för att verifiera att vissa reparationer täcks av garantin.

4.      Skador som uppkommit under transport omfattas inte av standardgarantin. Om sådana skador inträffar ska ägaren istället kontakta säljaren av Hyva-produkten för hantering av ärendet. 

IV. GARANTIRUTINER

1.        För att få garantiservice utförd enligt denna garanti måste ägaren ta produkten till en av Hyvas servicepartner under normal servicetid.

2.       Även om alla Hyvas servicepartner kan utföra den service som omfattas av garantin rekommenderar Hyva att du vänder dig till den Hyva-partner där köpte ditt fordon/din produkt, eftersom de redan har en affärsrelation med dig.

Kundvagn

Delsumma
Frakt
Moms 
Totalt Inkl moms
Webbköp är inte tillgängligt